Όροι και Προϋποθέσεις
Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα athanasioutraybake.gr.
Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και όλους όσους έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε οτι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την athanasioutraybake.gr.
Η athanasioutraybake.gr δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ως προς το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή Υπηρεσιών τρίτων μερών. Θα πρέπει να γνωρίζετε και να συμφωνείτε ότι η athanasioutraybake.gr δεν ευθύνεται ή είναι υπόχρεη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από /ή λόγω χρήσης οποιοδήποτε περιεχόμενου, αγαθού ή υπηρεσιών που διατίθενται σε /ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση σας στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς περιορισμό σε περίπτωση παραβίασης των Όρων.
Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν τερματισμένοι, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ιδιοκτησίας πρόβλεψης, απαλλαγής από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

Κυβερνητικός νόμος
Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι λοιπές διατάξεις αυτών των όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας, και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε περιθώριο τουλάχιστον 30 ημερών προτού τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι. Το τι συνιστά μία αλλαγή υλικού, θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά από αυτές τις αναθεωρήσεις που θα εφαρμοστούν, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.